PERKEMBANGAN SYARAH HADIS DALAM TRADISI KEILMUAN ISLAM

Akhmad Sagir

Abstract


Uraian (Syarah) hadis merupakan satu aspek penting dalam kajian hadis yang
memberikan penekanan pada kepahaman dan uraian serja penjelasan terhadap
sesuatu yang disandarkan kepada Nabi s.a.w. syarah hadis bukanlah perbincangan
baru dalam tradisi keilmuan Islam. Ia dimulai sejak awal dengan keterlibatan
sebagian besar para muhadditsun. Bagaimanapun juga, evolusi perkembangan dan
kematangannya dari aspek penulisannya agak terlambat dibandingkan dengan
cabang ilmu hadis yang lain. Hal ini dikarenakan syarah hadis itu merupakan
integrasi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, lughah, tatabahasa, ushul fiqh,
sejarah dan sebagainya.

Keywords


syarah hadis, tradisi penulisan, kutub al-sittah, nusantara.

Full Text:

PDF

References


'Abd. al-Fattâh, Abû Ghuddah, (ed), (1987). al-Raf' wa al-Takmîl fî al-Jarh wa al-Ta'dîl, karya Abu al-Hasan Muhammad Abd al-Hayy al-Laknawi al-Hindi, Beirut: Dâr al-Aqshâ.

'Abd. al-Rahman, Muhiden, (2003). "Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Sumbangannya Kepada Pengajian al-Hadits: Kajian terhadap Kitab al-Fawâ'id al-Bahiyah fî al-Ahadits al-Nabawiyyah, Disertasi, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Abdul Razaq, Abdul Latif, "Kedudukan Syarah dalam Tradisi Islam" dalam al-Hikmah, bil. 2, April – Ogos, 1998

Abû Dâwûd, Sulaymân Ibn al-'Ash'ats al-Sijistanî, (1420H/1999M). Sunan Abî Dâwud, (Baerut: Dâr al-Fikr.

Abû al-Layts, Muhammad, al-Khayr Abadi, (2005). ‘Ulûm al-Hadîts Ashiluha wa Mu'ashiruha, Bangi: Dar al-Syahir.

Attunji, Muhammad, (2003). al-Mu'jam al-Mufasshal fî Tafsîr Gharîb al-Hadîts, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Ayid Ahmad, et.al, (1999). al-Mu'jam al-'Arabî al-Asasî, Tunisia: al-Munazzamah al-'Arabiyyah li al-Tarbiyah wa al-Tsaqafah wa al-'Ulum.

al-Bukhârî, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ’îl, (1422H). Shahîh al-Bukhari, (Tah.): Muhammad Zuhayr b. Nasir al-Nasir. t.t: Dâr Tawq al-Najah.

Deraman, Fauzi, (1997). Kedudukan Hadis dalam Kitab Jawi: Suatu Kajian Terhadap Karya-karya Syeikh Dawud bin Abdulah al-Fatani, Tesis Ph.D, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

al-Haddâd, 'Abd al-'Azîz Qâsim, (1992). al-Imâm al-Nawâwî wa Atsaruhu fî al-Hadîts wa 'Ulûmuh, Beirut: Dâr al-Basya'ir al-Islamiyyah.

al-Hâkim, Muhammad bin 'Abdullâh al-Naysaburi, (1977). Ma'rifah 'Ulûm al-Hadîts, Kairo: Maktabah al-Mutanabbih.

al-Hanbalî, Ibn Rajab, Syu'ayb al-Arna'uth, (ed.). (1998). Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam fî Syarh Khamsin Haditsan min Jawâmi' al-Kalim, Beirut: Muassasah Risalah.

Ibn Hanbal, Abû ‘Abdillah Ahmad b. Hanbal al-Shaybani, (1413H/1993M). Musnad Imâm Ahmad bin Hanbal, di Nomor oleh Shucayb al-Arna’ut, al-Qahirah: Muassasah Qurtubah.

Ibn Jamâ'ah, Badr al-Dîn, (2000). Munâsabat fî Tarâjum al-Bukhârî, tahqiq, Muhammad Ishâq bin Ibrâhîm, Beirut: Dâr al-Fikr.

Ibn Qutaybah, 'Abdullâh bin Muslim, (t.th.). Ta'wîl Mukhtalaf al-Hadîts, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

'Itr, Nûr al-Dîn, (1997). Manhaj al-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts, Dimasyq: Dâr al-Fikr, cet. ke-3.

al-Khatîb, Muhammad cAjjaj, (1409 H/1989 M). Ushûl al-Hadîth: cUlûmuh wa Musthalahuh, Baerut: Dâr al-Fikr, ed. ke-3.

Muslim, Abî al-Husayn Muslim bin al-Hajjâj, (t.th.). Shahîh Muslim, Baerut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-'Arabi.

al-Thahawî, Abû Ja'far Ahmad bin Muhammad bin 'Abd al-Mâlik, (1979). Syarh Ma'âni al-Atsar, Bairut: Dar al-Kutub.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (t.th.). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Qutayala, Khalîl Ibrâhîm, (1987). al-Imâm 'Alî al-Qâri wa Atsaruhu fî 'Ilm al-Hadîts, Beirut: Dâr al-Basya'ir al-Islamiyah.

al-Qârî, 'Alî bin Sulthan Muhammad, (t.th.). Mirqat al-Mafâtih Syarh Misykât al-Mashâbih wa ma'ahu Ajwibah al-Hâfizh Ibn Hajar al- 'Asqalânî 'alâ Risâlah al-Qazwini, Makkah: al-Maktabah al-Tijariyyah, t.th.

Abû Syuhbah, Muhammad bin Muhammad, (t.th.). al-Wasîth fî 'Ulûm wa Mushthalah al-Hadîts, Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabi.

al-Zahranî, Muhammad bin Mathar, (1996). Tadwîn al-Sunnah al-Nabawiyyah: Nasy'atuhu wa Tathawwuru min al-Qarn al-Awwal ila Nihâyah al-Qarn al-Tasi' al-Hijri, Riyâdh: Dâr al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tawzi'.
DOI: http://dx.doi.org/10.18592/jiiu.v9i2.1414

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Akhmad Sagir

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Indexed by :

 

Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin by http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats